Politica de confidențialitate a platformei MentAid

I. Informații generale 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale MENTAID EVENTS S.R.L., în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării platformei MentAid. („platforma”)

Ne să vă oferim cele mai bune servicii și produse și să avem un contract bazat pe transparență, iar pentru asta, am ales să ne aliniem reglementărilor legislative cu privire la protecția datelor personale (GDPR)

În acest sens, am întreprins o serie de măsuri:

 • Am elaborat un Politica noastră de confidențialitate (prezentul document) – prin care ne asumăm să vă informăm cu privire la modul în care utilizăm datele personale pe care vi le solicităm, să protejăm aceste date și să respectăm drepturile care vă sunt conferite prin reglementările legislative în vigoare.
 • Am decis să vă facem cunoscute Termenii și condițiile generale de utilizare a produselor și serviciilor noastre, și să vă solicităm acordul pentru prelucrarea și profilarea datelor cu caracter personal.
 • Am desemnat un responsabil cu protecția datelor personale, disponibil la adresa gdpr@mentaid.ro

La solicitarea dumneavoastră, responsabilul cu protecția datelor personale va răspunde la orice întrebări legate de Politica noastră de confidențialitate, precum și la drepturile pe care le aveți ca utilizator al produselor / beneficiar al serviciilor noastre.

II. Categoriile și prelucrări de date cu caracter personal

Dacă sunteți client al platformei MentAid, MENTAID EVENTS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare și date referitoare la modul în care utilizați platforma, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea platformei. Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe platformă, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, MENTAID EVENTS S.R.L. va prelucra următoarele date publice de pe profil, afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

Atunci când contextul o cere, cum ar fi: emiterea documentelor contractuale și a facturilor fiscale, în baza reglementărilor legislative în vigoare, vă solicităm date referitoare la instituția pe care o reprezentați. Aceste date vizează: denumirea instituției, reprezentantul legal, datele de contact, CUI, CIF, datele bancare etc. Aceste date sunt necesare pentru a vă putea oferi cele mai potrivite servicii și produse MentAid, cât și pentru a vă oferi informațiile, serviciile și produsele alese de dumneavoastră, cât și pentru îmbunătățirea continuă a platformei.

Datele dumneavoastră personale sunt colectate prin: formular de comandă direct pe site/aplicații web, e-mail, fax, aplicații mobile, formulare de contact, feedback.

II.1. Cât timp păstrăm datele personale

Ca principiu, MENTAID EVENTS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MENTAID EVENTS S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină MENTAID EVENTS S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul platformei (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: (1) pentru administrarea platformei; (2) în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către MENTAID EVENTS S.R.L prin intermediul platformei; (3) pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea platformei și a serviciilor derulate prin intermediul lui; (4) pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; (5) pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege; (6)atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, (7) etc.

II.2. Cum protejăm datele personale

În conformitate cu prevederile legislative în vigoare, respectăm obligația privind protecția datelor personale prin (1) păstrarea datelor în forma actualizată; (2) stocarea și distrugerea datelor în condiții de siguranță; (3) protejarea datelor împotriva pierderii, divulgării, utilizării greșite și accesului neautorizat prin măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare. Atunci când oferim servicii legate de sănătate dumneavoastră mintală (ex. consultanță, evaluare) vă solicităm informații care se referă la starea de sănătate. Prin oferirea acestor date, sunteți de acord cu procesarea acestei categorii de date. Pentru protecția dumneavoastră, în principiu, datele dumneavoastră sunt anonimizate.

III. Baza legală a procesării datelor personale

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, actualizată, și Regulamentul General pentru Protecția Datelor (Regulamentul UE nr. 2016/679).

IV. DREPTURI DE CARE BENEFICIAȚI

Regulamentul UE nr. 2016/679 vă conferă următoarele drepturi cu privire la datele personale:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către MENTAID EVENTS S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea MENTAID EVENTS S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către MENTAID EVENTS S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, MENTAID EVENTS S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către MENTAID EVENTS S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al MENTAID EVENTS S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care MENTAID EVENTS S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru a garanta și monitoriza respectarea drepturilor dumneavoastră, MENTAID EVENTS S.R.L. a desemnat un responsabil cu protecția datelor personale, disponibil la adresa gdpr@mentaid.ro. Vom răspunde în termen de maxim 30 zile lucrătoare tuturor solicitărilor dumneavoastră.